Regulamin Konkursu “Jesienna stylizacja szafiarska”

Postanowienia ogólne.

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Jesienna stylizacja szafiarska”, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

2. Organizatorem Konkursu „Jesienna stylizacja szafiarska”, zwanym w dalszej części „Konkursem” jest Jarida Group Sp. z o.o., 31-116 Kraków, ul. Studencka 15/2A, NIP 676-247-52-65.

3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronach:
www.krakowskieszafiarki.pl/regulamin-konkursu-jesienna-stylizacja-szafiarska

4. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

5. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

6. Udział w Konkursie jest dobrowolny, bezpłatny i nie wiąże się z żadnymi korzyściami materialnymi dla Uczestnika poza nagrodami przewidzianymi dla laureatów.

Harmonogram Konkursu i inne terminy:

1. Przyjmowanie stylizacji konkursowych: od 26.10.2016 do 20.11.2016, godz. 23.59.

2. Głosowanie rozpoczyna się 21.11.2016, godz. 8.00 i trwa do 5.12.2016 godz. 23.59.

3. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 48 godzin od zakończenia głosowania.

4. W przypadku gdy dwoje lub więcej Uczestników uzyska taką samą ilość głosów, Konkurs zostanie przedłużony zgodnie z warunkami określonymi poniżej w niniejszym Regulaminie.

Warunki uczestnictwa.

1. Uczestnictwo w Konkursie polega na zarejestrowaniu się oraz dodaniu wpisu o tematyce „Jesienna stylizacja szafiarska” zawierającego minimum 3 zdjęcia (maksimum 10 zdjęć) oraz minimum 500 znaków opisu stylizacji. Zdjęcia nie mogą być większe niż 1.5 MB. W przypadku gdy Uczestnik doda większe zdjęcia, Organizator zmniejszy je lub nie dopuści stylizacji do udziału w Konkursie.

2. Do udziału w Konkursie Uczestnik może zgłosić tylko i wyłącznie zdjęcia stylizacji co do których posiada prawa.

3. Zdjęcia stylizacji nie mogą naruszać praw autorskich oraz dóbr osobistych, zawierać jakichkolwiek elementów naruszających prawo lub tzw. dobre obyczaje, zawierać treści reklamowe reklamujące produkty lub usługi nie należące do Organizatora.

4. Organizator nie dopuści do uczestnictwa w Konkursie stylizacji, które nie będą spełniały wymogów formalnych, czyli minimum 3 zdjęć oraz minimum 500 znaków opisu stylizacji, lub nie zachowanie tematyczności stylizacji oraz gdy zdjęcia będą zbyt słabej jakości lub nie ukażą stylizacji w sposób wyraźny i całościowy.

5. Organizator nie dopuści do uczestnictwa w Konkursie stylizacji co do których będą wątpliwości naruszenia praw autorskich przez Uczestnika i w każdej chwili może wezwać Uczestnika do nadesłania dowodu posiadania praw do dysponowania zdjęciami. Uczestnik ma obowiązek nadesłać dowód posiadania praw do dysponowania zdjęciami w ciągu 48 godzin, brak dowodu spowoduje wycofanie stylizacji z uczestnictwa w Konkursie.

6. W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich przez Uczestnika, Organizator może poinformować o tym odpowiednie organy.

7. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za naruszenia praw osób trzecich.

8. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę stylizacji.

9. Przystępując do Konkursu, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnego i nieodwoływalnego prawa do publikacji zgłoszonych zdjęć oraz opisu stylizacji, nieograniczonych czasowo i terytorialnie, na stronach www.krakowskieszafiarki.pl/ oraz profilu na Faceboku pod adresem:
http://www.facebook.com/krakowskieszafiarki

10. Stylizacji zgłoszonej do Konkursu nie można wycofać.

Głosowanie

1. Głosować na dowolną stylizację może każda osoba, która zarejestruje się i zaloguje na stronach www.krakowskieszafiarki.pl.

2. Każda osoba zarejestrowana otrzymuje pulę 50 głosów na czas trwania Konkursu, bez względu na datę rejestracji.

3. Na jedną stylizację można oddać tylko jeden głos dziennie.

4. Zabronione są wszelkie działania zmierzające do oszukania systemu informatycznego, celem uzyskania w sposób nieuprawniony większej liczby głosów niż wynika to z rzeczywistych działań głosujących internautów.

Laureaci i Nagrody w Konkursie.

1. Za zajęcie pierwszego miejsca Uczestnik otrzymuje kwotę 500,- złotych (słownie: pięćset złotych), przelewem na wskazane konto, do 14 dni od daty ogłoszenia ostatecznych wyników Konkursu i wyłonienia zwycięzcy. Dodatkowo Uczestnik otrzymuje zestaw kosmetyków Dax Cosmetics.

2. Za zajęcie drugiego miejsca, Uczestnik otrzymuje bon o wartości 200,- zł (słownie: dwieście złotych) na zakupy w sklepie internetowym fanaberie.net, oraz zestaw kosmetyków Dax Cosmetics.

3. Za zajęcie trzeciego miejsca, Uczestnik otrzymuje bon o wartości 100,- zł (słownie: sto złotych) na zakupy w sklepie internetowym fanaberie.net, oraz zestaw kosmetyków Dax Cosmetics.

4. Zdjęcie zestawu kosmetyków będącego przedmiotem nagrody, zamieszczone jest na stronach:
https://www.krakowskieszafiarki.pl/nagrody/

5. Organizator może przyznać dodatkową nagrodę wybranemu przez siebie Uczestnikowi według własnych kryteriów, w postaci udostępnienia w pełni wyposażonego studia fotograficznego w Krakowie na potrzeby sesji zdjęciowej Uczestnika, w ilości 4 godzin, do wykorzystania w terminie do 60 dni od daty poinformowania Uczestnika na adres e-mail podany w rejestracji.

6. Laureatami Konkursu zostają trzy osoby których stylizacje otrzymały największą ilość głosów od internautów.

7. W przypadku gdy dwoje lub więcej Uczestników uzyska taką samą ilość głosów, Organizator zarządzi dodatkowe głosowanie przez okres dodatkowych 5 dni lub nawet dłużej, aż do wyłonienia trzech laureatów z różną, największą ilością głosów.

8. W przedłużonym głosowaniu spowodowanym uzyskaniem przez większą ilość Uczestników tej samej ilości punktów, udział biorą tylko stylizacje konkursowe o największej ilości głosów, nie mniej jednak niż trzy.

9. O wygranej w Konkursie Uczestnik zostanie poinformowany poprzez e-mail na adres, który podał podczas rejestracji. Uczestnik zobowiązany jest odpowiedzieć na informację na zasadzie “odpowiedz nadawcy”, cytując informację od Organizatora. Lista laureatów zostanie również opublikowana na stronach www.krakowskieszafiarki.pl

10. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronach www.krakowskieszafiarki.pl w postaci informacji o zajętym miejscu, Loginu Uczestnika, linku do stylizacji konkursowej oraz wykazem nagród.

11. W przypadku gdy pomimo trzykrotnego wezwania przez Organizatora, Uczestnik będący jednym z laureatów nie zgłosi się w terminie 14 dni od daty wysłania pierwszego zgłoszenia, nagroda dla tego Uczestnika zostanie anulowana.

12. Nagrody w postaci bonów na zakupy w sklepie fanaberie.net przepadają gdy Uczestnik nie zrealizuje bonu w terminie 30 dni od daty otrzymania.

13. Nie ma możliwości wymiany bonów i kosmetyków na równowartość w postaci pieniężnej.

14. Nagroda rzeczowa przepada w przypadku zwrotu z powodu nieodebrania przesyłki przez Uczestnika.

15. Nagrody rzeczowe wysyłane są na koszt Organizatora, tylko i wyłącznie na terenie Polski.

Postanowienia dodatkowe

1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu konkursu, członkowie rodziny wyżej wymienionych osób.

2. Organizator nie zwraca kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie.

3. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu wyłącznie doraźnie, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania nagrody. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem otrzymania nagrody w przypadku wygrania.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiana odnosi skutek z chwilą ogłoszenia. Zmiana nie może naruszać istoty zasad Konkursu.

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad organizacji Konkursu, oraz interpretacji jego postanowień rozstrzyga Organizator.